Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Селски райони
Програма за развитие на селските райони
Програма за развитие на сектор Рибарство

Представяне
Оперативната програма за развитие на селските райони 2007-2013г. е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната.

По ОПРСР  ще се финансират инвестиции в земеделието, преработвате-лната промишленост, горската индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно производствено обрудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя и др.  В селските общини ще се подкрепят проекти за подобряване на инфрастуктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи,  за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващи на  основните направления, които ще се подкрепят.

Ос 1: „Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горски сектори”. Обхваща цялата територия на страната и включва мерки за земеделските производители,  хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, горския сектор и др.;

Ос 2: „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”. Предвидено е финансиране за биологичнто земеделие,  за залесяване  и за различни екологични дейности;

Ос 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” включва  териотори от селски общини с приоритет - инфраструктурни проекти, развитие на селски, културен и еко-туризъм, интернет и др. услуги, стартиране на малък бизнес.

Ос 4: „ЛИДЕР”. По ос 4 ще се разработват проекти за  регионално развитие на местните общности – местни инициативни групи.

Потенциални получатели на безвъзмездната помощ по Програма за развитие на селските райони ще бъдат предимно земеделски стопани, микро -, МСП, общини, читалища и НПО, образователни и квалифициращи институти.

Ппограма за развитие на селските райони

ОПРСР 2007-2013г.
За повече информация виж ТУК.

Стъпки за кандидатстване по ОПРСР - виж ТУК 

Документ и Мерки по Ос 1 - виж ТУК

Документ и Мерки по Ос 2 - виж ТУК

Документ и Мерки по Ос 3 - виж ТУКПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”