Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Представяне на ЦПИ

Центърът за подкрепа на икономиката е създаден с финансовата и консултантска помощ на Германското дружество за техническа помощ (GTZ GmbH), Ешборн, Германия, в рамките на програма "Подкрепа на икономиката и заетостта". Партньори по прокта са Областна администрация Кърджали и Община Кърджали. Центърът е открит официално на  20-ти март 2003 година. Официални гости са представители на немското посолство, международния консултант по проекта Германското дружество за техническа помощ (GTZ), Община Кърджали, Областна администрация Кърджали, Общините от региона, представители на държавни институции, банки, партньорски организации и др.


От името на Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ), GTZ  подкрепя България от 1992 г. в създаването на необходимата рамка за бързото икономическо интегриране в Европейската общност. Следващите стъпки включваха приключване на присъединителните преговори с Европейския съюз (ЕС), както и планираното присъединяване през 2007 г., както и изравняване на българското законодателство, с достиженията на общностното право на ЕС. 


Техническо сътрудничество дава своя принос към изпълнението на програмите на ЕС и други двустранни и многостранни донори за реформи.  Една от основните цели на германското сътрудничество за развитие бе да се адаптира страната към ЕС структури.  Ето защо тя се фокусира върху следните приоритетни области, както е договорено с българското правителство:

  • Насърчаване на МСП
  • Селско и горско стопанство
  • Административната реформа


Със тези междусекторни програми и проекти в тези области, GTZ отбелязва значитлен стимулиращ стабилността принос към усилията за икономическата интеграция на региона.  Работата в мрежи по програмите и проектите, гарантира, че те имат колкото е възможно по- силно въздействие.  Дружеството работи и за други федерални министерства, за Европейската комисия, ООН и Световната банка. GTZ реализира проекти и програми в повече от 130 страни.


GTZ

Финансиращ орган на пректа:

Германско дружество за техническо сътрудничество ООД,
Ешборн, Германия, бюро София
За повече информация - ТУКПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”