Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
БАРДА

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е основана на 1 юли 1997 г. от 7 агенции за регионално развитие като обединяваща организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средните предприятия и регионалното развитие в България. В момента, БАРДА включва 20 агенции и бизнес центрове  разположени във всички региони на България.

БАРДА е приоритетно ориентирана към развитието на сектора на малките и средните предприятия и регионалната икономика като цяло.

Агенциите и центровете - членове на БАРДА обединяват представители на местното управление, търговски камари, браншови синдикати, местни бизнес асоциации, институции за професионална подготовка, академичния свят, банки и частни фирми. Като такива, те предоставят подкрепа на малките и средните фирми и общините в техните региони. С дейността си те съдействат за създаването на заетост на регионално ниво, а също така активно участват в развитието на регионални икономически и браншови стратегии.

БАРДА е форум за обсъждане, обмяна на опит, информация и услуги при разработването на съвместни проекти, привличане на инвестиции, съвместно участие в национални и международни програми. Тя предлага обучение, помощ при институционалното укрепване и информация на своите членове, както и подкрепа за създаването на подобни структури в цялата страна.


БАРДАБАРДА


Мержа на българскте МСП
За информаия - ТУКПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”