Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Текущи проекти

АРИРИ - Водеща организация

Проект: "Искам да живея здравословно", Социалноиндестиционен фонд. Сумата на проекта е 20 450 €.
Общата цел на проекта е да се изгради капацитет в общността за иницииране и управление на обществени проекти в сферата на здравната профилактика и социалната политика.

Конкретните цели на проекта са ориентирани към подобряване качеството на живот на 36 деца на възраст от 7 до 18 години от Комплекса за социални услуги в гр. Крумовград, разширяване на предоставяните социални услуги, повишаване на информираността на общността  и създаването на работещи партньорства между заинтересованите страни.


АРИРИ - Партньорска организация

Проект: "Създаване на хоспис "Надежда" в община Неделино", програма ФАР BG 2005/017-353.01.02
Водеща организация по проекта е Община Неделино, а стойността му 199 962 €.
Общата цел на проекта е да подобри достъпа до медицински, социални и образователни услуги на територията на Община Неделино и да подпомогне деинституционализацията на здравната система чрез предоставяне на комплекс от услуги в общността, целящи подобряване на качеството на живот на местните хора с оглед спазването на човешките права.


Агенция за регионално икономическо развитие и инвестицииПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”