Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Управителен съвет

Управителният съвет на Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции се състои от следните членове избрани от Общо събрание (2012год.) на сдружението:инж. 

Румен Генов - Председател на УС

Десислава Сердарска - член на УС

Димитър Димитров - член на УС

инж. Данчо Пеев, СД "Конрат и Сие" - член на УС

Саджит Мустафа, "Съюз на предприемачите", Момчилград - член на УС

 


 
Агенция за регионално икономическо развитие и инвестицииПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”