Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


ПОЛИТИКАТА НА АРИРИ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, С ЦЕЛ РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ,   РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ, И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. 


За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя основните ЦЕЛИ по качеството:

 - Да предоставя и развива информационни и специализирани услуги,
подобряващи ефективността на МСП и стимулиращи привличане на
инвестиции и внедряване на иновации; 

- Да партнира с местни, регионални, национални власти, бизнес, НПО сектор и
всички заинтересовани страни, за подобряване качеството на управленските
процеси и подобряване на бизнес-средата у нас;

- Да участва в ефективни национални и международни мрежи с цел трансфер
на добри практики и опит, обединяване на усилия и подобряване на
резултатите за подкрепа клъстери от нови технологии, иновации, ноу-хау в
икономиката и публичните власти в регионите и страната; 

- Повишаване степента на удовлетвореност на Клиентите чрез осигуряване и
поддържане на компетентен консултантски екип;

- Популяризиране на региона и страната за привличане на национални и
международни инвестиции.


Като Председател на УС на АРИРИ
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНИЯ СИ АНГАЖИМЕНТ, УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

09.07. 2014 год.

Председател: (подпис)
/инж.Румен Генов/

___________________________________________________________

От средата на 2003 година АРИРИ - Кърджали внедрява и поддържа сертифицирана Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.

Ръководството на АРИРИ - Кърджали разработи своята Политика по качеството, като средство за управление на организацията, с цел непрекъснато подобряване на вече постигнатите резултати.

Политиката по качество на АРИРИ е неделима част от цялостната политика и стратегия на организацията. Тя се основава на анализ на потребностите на пазара, очакванията и желанията на всички заинтересовани страни и степента на тяхната удовлетвореност, необходимите ресурси, подобренията, необходими за успешно реализиране на визията и стратегията на АРИРИ - Кърджали.

През 2007 година сдружението разшири обхвата на съответствие на системата си за управление на качеството с насоките на международния стандарт ISO 10006:2003 - Системи за управление на качеството - Ръководство за изпълнение на проекти, с оглед по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите на агенцията. 

В началото на 2010 година, Системата за управление на качеството премина успешно ре-сертификационен одит спрямо изискванията на обновения стандарт ISO 9001:2008.
___________________________________________________________


Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции


Сертификат ISO 9001:2000

 Проект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”