Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Профил

Сдружение «Агенция за Регионално Икономическо Развитие и Инвестиции» /АРИРИ/ - Кърджали е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието под №20031217001. Тя е основана и регистрирана през Май 1998 година със седалище в град Кърджали.


АРИРИ - Кърджали работи активно в подкрепа на регионалната политика и МСП чрез консултантски услуги и обучение по прилагане на европейските и международни стандарти, подкрепа на устойчивото развитие на територии и насърчаване на инвестициите и иновациите, подготовка, изпълнение и техническа помощ на проекти от оперативните програми и приложимите мерки за развитите на селските райони.


Сдружението поддържа сертифицирана Система за управление на качеството съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000. Агенцията работи активно с над 250 МСП от Южен Централен Район. АРИРИ - Кърджали си партнира успешно и с представители на НПО, местната и регионална власт - Кърджалийска търговско-промишлена палата, Занаятчийска камара, Стопанска камара, Община Кърджали, Областна администрация Кърджали.


След затихването на почти 15 годишното съществуване на Националните мрежи БАРДА и JOBS, сдружение АРИРИ бе сред иницаторите да се проведат през последните две години, две работни срещи на НПО с подобен профил и работещи в обществена полза. В резултат бе създаден Инициативен комитет за контакт с централната власт и целенасочена работа за изграждане на съвременна Национална мрежа в подкрепа на МСП.

 


Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Членство АРИРИ
Устав АРИРИ


Проект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”